e
Facebook Twitter
Now With Over 23,000 Reviews!
Sign up now.
Investimonials Sponsor

About

Vì sao nên ch?n trung tâm b?o hành t? l?nh Sanyo c?a Gia Khang

  • Tru?c h?t Công Ty Ði?n L?nh Gia Khang là d?a lý ?y quy?n chính hãng c?a hãng SANYO. Chuyên b?o hành và s?a ch?a các s?n ph?m nhu t? l?nh SANYO, máy l?nh SANYO, máy gi?t SANYO, lò vi sóng SANYO…vv
  • Ð?a bàn ho?t d?ng r?ng rãi v?i nhi?u chi nhánh, ti?p nh?n t?t c? các yên c?u trên toàn TPHCM và các t?nh lân c?n
  • Ð?i ngu anh em K? thu?t viên gi?i, tay ngh? cao du?c dào t?o bài b?n v?i kinh nghi?m hon 10 nam th?c t?. K? nang làm vi?c chuyên nghi?p, tác phong nhanh nh?n, nh?y bén và trung th?c
  • Nhân viên k? thu?t s? có m?t t?i d?a ch? nhà hay co quan do khách hàng cung c?p t? 30 – 45 phút tùy d?a di?m, d? b?o hành và s?a t? l?nh t?i nhà mà b?n không c?n ph?i m?t công v?n chuy?n s?n ph?m d?n trung tâm
  • Ki?m tra chi ti?t mi?n phí, sau dó báo cáo s? c? và tu v?n cho quý khác cách kh?c ph?c tri?t d? và t?i uu nh?t
  • Ch?t lu?ng d?ch v? t?i trung tâm hoàn toàn du?c d?m b?o v?i cam k?t các linh ki?n thay th? chính hãng 100%
  • Quý khách s? du?c trung tâm h? tr? m?c chi phí lên d?n 20% khi t? l?nh Sanyo c?a b?n dã h?t h?n b?o hành
  • Chính sách b?o hành l?n 2 kéo dài t? 6 th tr? lên. Th?i gian b?o hành s? s?p x?p dúng h?n, không ch?m tr?
  • Trong tru?ng h?p khách hàng c?m th?y không hài lòng v? d?ch v? quý khách vui lòng liên h? v? trung tâm b?o hành t? l?nh SANYO t?i TPHCM ho?c g?i t?i d?a ch? Email bên du?i. Chúng tôi s? có hu?ng x? lý k?p th?i và b?i thu?ng cho quý khách m?t cách th?a dáng nh?t.
https://buzzon.khaleejtimes.com/author/baohanhgiakhang/
http://blueridgemanorky.org/main/UserProfile/tabid/57/userId/21060/Default.aspx
https://ebcbrakesdirect.com/Activity-Feed/My-Profile/UserId/50311
http://maheias.com/UserProfile/tabid/43/userId/21164/Default.aspx
http://mcdonaldauto.ning.com/profile/DienlanhGiakhang
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/trung-tam-bao-hanh-may-lanh-samsung-uy-tin
http://www.youthresearchforum.co.uk/UserProfile/tabid/12533/userId/7373386/language/en-US/Default.aspx
http://whazzup-u.com/profile/DienlanhGiakhang
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/trung-tam-bao-hanh-may-lanh-daikin-uy-tin
http://krachelart.com/UserProfile/tabid/43/userId/206698/Default.aspx
http://www.coastalhealthinstitute.com/UserProfile/tabid/2413/userId/102274/Default.aspx
https://support.dream-theme.com/users/baohanhgiakhang/
https://www.qrz11.net/it4/index.php?option=com_comprofiler&Itemid=26
https://greasyfork.org/vi/users/324904-baohanhgiakhang
https://www.sidefx.com/profile/baohanhgiakhang/
https://www.americanmedtech.org/User-Profile/userId/635858
https://lab.nexedi.com/baohanhgiakhang


Badges

[email protected]'s Portfolio of Favorite Products
Currently no favorite products.
Latest Reviews
Latest Purchases